Zobrazit profil na novém banlistu

mikimayz

Bany

Server Admin Důvod
GlobalAne_tkaFlyHack (Rius_)
GlobalGT-AntiHackHack Client detekovan!
Anarchiepepeponafast bow

IPBany

Server Admin Důvod
Žádné záznamy
IP Naposledy použito
Skryto